Hvordan undersøker vi en sjøresipient?

Innledning

Det gjøres ofte tiltak i sjøen, småbåthavner og ufyllinger er blant de vanligste, og vi begrenser oss til å beskrive hvilke undersøkelser vi gjør i disse sammenhengene. undersøkelsene er todelt, det ene er å undersøke hvilke naturtyper som kan bli påvirket av tiltaket, det andre er undersøkelser for å avdekke eventuell forurensning som kan spre seg ved gjennomføring av tiltaket.

Naturtyper og bunndyr

Naturtyper kartlegges visuelt, avhengig av dyp brukes sjøkikkert og eller undervannsdrone. Til grunn for metodikken brukes DN-håndbok 19 om kartlegging av marine naturtyper. Naturtypen beskrives og vanlig forekommende arter nevnes. Håndboken er relativt gammel (2007), og i enkelte tilfeller beskrives derfor også naturtyper som ikke inngår i denne håndboken, bl.a. de som er nevnt i Artsdatabankens rødliste over marine naturtyper.

Av og til blir det stilt krav om kartlegging av bløtbunnsfaunaen i tiltaksområdet. Vi tar da prøver med en standard 250 cm2 van veen grabb. materialet vi får opp siles fjennom en standard sil med lysåpning på 1 mm. Materialet som er for stort til å gå gjennom silen helles over i prøvebeholdere og tilsettes sprit for konservering før det sendes til godkjent analyselaboratorium.

Forurensning

Forurensning kartlegges ved å ta sedimentprøver av bunnen med en van veen-grabb, der materialet sendes til analyse hvos et godkjent analyselaboratorium. Hvilke stoffer som analyseres på er noe avhengig av stedets forhistorie, men som regel analyseres metaller og diverse metallformer, PAH’er og PCB’er.