Rapporter 2023

Kvangreelva kraftverk i Kinn kommune, Vestland fylke. Verknader på biologisk mangfald. Bioreg AS. Rapport 2023:01

Kartlegging av naturverdier ved Munkvoll, Oppdal kommune. Bioreg AS. Notat 01:2023

Ålmo Energi AS i Aure kommune i Møre og Romsdal fylke, regulering av Krokvatnet. Verknadar på biologisk mangfald. Bioreg AS. Rapport 2023:02