Natur- og miljørådgivning

Mountain icons created by Freepik - Flaticon

Naturkartlegging

Bioreg utfører naturkartlegging etter NIN-metodikken. Dette er fra 2021 standard metodikk for all kartlegging finansiert av offentlige etater.

Konsekvensutredninger

Bioreg har lang erfaring fra gjennomføring av konsekvensutredninger. Som metodikk brukes Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger.

Water icons created by Smashicons - Flaticon

Ferskvannsundersøkelser

Vi gjennomfører ferskvannsundersøkelser og vannovervåking, og bestemmer økologisk status for vannforekomstene. Vi gjør også analyser av forurensning og bunndyr.

Marine undersøkelser

Bioreg gjennomfører naturtypeundersøkelser i sjø. I dette arbeidet bentytter vi oss av ROV. Vi bruker også grabb for å bestemme bunndyrfaunaen, samt for å ta sedimenttprøver for analyser av forurensning.

Fish icons created by ultimatearm - Flaticon

Fiskeundersøkelser

Vi har lang erfaring i bruk av elektrisk fiskeapparat og ungfiskundersøkelser av blant annet laks og ørret.

Document icons created by smalllikeart - Flaticon

Skjøtselsplaner

I forbindelse med ivaretakelse av verdifulle naturtyper utarbeider vi skjøtselsplaner som beskriver hvordan man kan gjøre dette. Skjøtselsplaner danner utgangspunktet for tilskudd til grunneiere som tar vare på området gjennom å forvalte det i henhold til skjøtselsplanen.

Lang erfaring og høy kompetanse er en forutsetning for en vellykket jobb

Bioreg AS har lang erfaring og høy kompetanse. Vi har håndtert de fleste problemstillinger, og har et stort kontaktnett med samarbeidspartnere på stort sett alle fagfelt. Vi er derfor trygge på at vi kan gjennomføre nettopp ditt prosjekt på en god måte.

Hvorfor nettopp oss?

Experience icons created by Freepik - Flaticon

Vi har lang erfaring og høy kompetanse innenfor de fleste problemstillinger. Vi har et nettverk av eksperter som kan bidra når det dukker opp spesielle problemstillinger

Book icons created by Eucalyp - Flaticon

Vi bruker alltid nyeste metodikk i arbeidet vårt. All kartlegging skjer etter oppdaterte instrukser og veiledere.

Teacher icons created by Freepik - Flaticon

Vi har kontakt med våre kunder under arbeidet og sørger for at misforståelser eller andre forhold oppdages underveis. Vi gir råd om endringer og avbøtende tiltak underveis, slik at man kan endre tiltaksplaner for å unngå stans eller utsettelser i prosjektgjennomføringen.

0
Kontorer
0
Rapporter
0
Års erfaring

Miljønytt

Slik undersøker vi vassdrag

Introduksjon Ofte ligger en bekk eller to i et tiltaksområde vi skal lage en konsekvensutredning for. Av og til er det en større bekk eller

Les mer »

Hvordan kartlegges naturtyper?

Natur i norge – NiN Aller først noen ord om metodikken og begrepet NiN-kartlegging. NiN er et verdinøytralt beskrivelsessystem for all natur i Norge. Naturen

Les mer »

Krav til konsekvensutredninger

  Metodene og kravene for konsekvensutredninger oppdateres stadig oftere. Overgang til nye kartleggingsmetoder, krav om klimavurderinger, mer inngående undersøkelser av vann og vassdrag gjør utredningene

Les mer »

Er det noe du ønsker utredet?
  Ta kontakt for en uforpliktende samtale